Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

Komornik Andrzej Zakrzewski

Egzekucja prowadzona przez komornika

W wypadku, gdy dłużnik uchyla się od wykonania zobowiązania wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi do rąk komornika. Według § 1 art. 799 KPC wierzyciel może wskazać w jednym wniosku kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Wierzyciel powinien też zastosować sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. Dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z reszty majątku, jeżeli egzekucja z jednej części majątku wystarcza na zaspokojenie wierzyciela. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządza otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, również może przeszukać jego rzeczy, mieszkanie i schowki (art. 814 § 1 KPC).

Aby egzekucja z majątku dłużnika mogła być przeprowadzona, potrzebny jest do tego tytuł egzekucyjny. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnikowi powinno zostać doręczone zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz na jego żądanie komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. Czynności egzekucyjne, które mają być przeprowadzane w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej, powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego. Takie zezwolenie komornik musi okazać dłużnikowi jeżeli ten tego żąda.

Komornik może wstrzymać się z przeprowadzeniem egzekucji, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki (art. 822 KPC).

Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Fakultatywnie mogą być obecni świadkowie (nie więcej niż dwóch dla każdej ze stron), jeżeli żądają tego strony albo za słuszne uzna to komornik. Obligatoryjnie komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił (art.812 § 2 KPC).

Autor,

Marta Lampart

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version