Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

Komornik Andrzej Zakrzewski

Przeszukanie przez Policję i inne uprawnione organy

Przeszukanie pomieszczenia i innych miejsc może zostać przeprowadzone w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy znajdują się w pomieszczeniu i innym miejscu (art. 219 § 1 KPK). Uprawnionym do dokonania przeszukania jest prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja. Istnieją wypadki (wskazane odpowiednio w ustawie), w których może być uprawniony do tego też inny organ. Przeszukanie powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości (art. 227 KPK).

Aby właściwy organ mógł przeprowadzić przeszukanie powinien okazać osobie, u której ma je dokonać, postanowienie sądu lub prokuratora. § 3 art. 220 KPK wymienia odstępstwo od powyższej zasady. Zatem w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Takie postanowienie sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, i to w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. Każdorazowo dana osoba powinna być pouczona o prawie zgłoszenia takiego żądania. Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, zatrzymane rzeczy zwraca się niezwłocznie osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku o zwrotne wydanie jej tych rzeczy. Osobie uprawnionej powinny też zostać zwrócone rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego (art. 230 § 1 i 2 KPK).

Osoba, u której ma być przeprowadzone przeszukanie, przed jego rozpoczęciem musi zostać zawiadomiona o celu przeszukania oraz zostać wezwana do wydania poszukiwanych przedmiotów. W trakcie przeszukania mieszkania ma prawo być obecna osoba, u której przeszukanie jest przeprowadzane oraz osoba przybrana przez organ prowadzący to przeszukanie. Oprócz tych osób może być obecna również osoba wskazana przez osobę, u której prowadzone ma być przeszukanie, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób. Jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada (art. 224 § 3 KPK).

Z przeszukania powinien zostać sporządzony protokół. Ma on zawierać oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących; przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników, wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie sądu lub zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu; w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności oraz oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek; także podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności; dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora (art. 148 w zw. z art. 229 KPK).

Z kolei art. 44 § 1 KPSW wskazuje, że w celu znalezienia i zatrzymania przedmiotów podlegającym oględzinom lub mogących stanowić dowód rzeczowy, Policja oraz inne organy prowadzące czynności wyjaśniające, mogą dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że przedmioty te lub dowody tam się znajdują. Takie przeszukanie powinno nastąpić na mocy postanowienia prokuratora lub sądu. Od tej zasady i w tym przypadku występuje wyjątek. § 4 art. 44 KPSW zezwala na przeprowadzenie przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak organ dokonujący tej czynności zobowiązany jest zwrócić się niezwłocznie do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. O prawie żądania takiego potwierdzenie należy pouczyć osobę, u której przeszukanie zostało przeprowadzone, a jeżeli wystąpiła ona z takim żądaniem to w terminie 14 dni powinno zostać jej doręczone zatwierdzenie przeszukania. Przy przeprowadzaniu takiego rodzaju przeszukania stosowane są zasady kierujące przeszukaniem określonym w Kodeksie postępowania karnego.

Autor,

Marta Lampart

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version