Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Każda osoba, która otrzymała wyrok, lub inne orzeczenie sądu może złożyć wniosek do komornika o ściągnięcie od dłużnika zasądzonych w nim pieniędzy. Orzeczenie takie może zostać zrealizowane przy pomocy komornika, o ile sąd zezwolił na prowadzenie egzekucji nadając na nie klauzulę wykonalności. W celu uzyskania klauzuli wykonalności osoba, która uzyskała orzeczenie sądu, w którym wskazane jest, iż należy jej się jakaś kwota pieniężna, musi złożyć do sądu wniosek o jej wydanie. Jest to stosunkowo krótka procedura, która jest niezbędnym krokiem do rozpoczęcia odzyskiwania należności przez komornika. Klauzula wykonalności może być nadana również na inne niż wyrok sądu dokumenty, a mianowicie: - inne orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu - ugoda zawarta przed sądem - ugoda zawarta przed mediatorem - wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem - akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji - orzeczenia sądów państw obcych po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski - orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub przez nie zatwierdzone oraz opatrzone zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego - dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej opatrzone zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego - europejski nakaz zapłaty - orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń opatrzone stosownym zaświadczeniem Osoba, która posiada tytuł wykonawczy (jeden z wyżej wymienionych dokumentów wraz z klauzulą wykonalności) może wystąpić do komornika o ściągnięcie od dłużnika wskazanych w nim kwot. W tym celu powinna wypełnić wniosek egzekucyjny, którego wzór znajduje się poniżej oraz złożyć go w kancelarii komornika wysyłając pocztą lub przynosząc do kancelarii. Komornik po otrzymaniu wniosku rejestruje sprawę i wszczyna postępowanie. Uwaga: do wniosku zawsze należy dołączyć oryginał dokumentu wraz z klauzulą wykonalności.

 

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version