Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ WIERZYCIELA

Każda osoba, która chce zabezpieczyć należności od osoby zobowiązanej do jej zapłaty. Komornik może zająć majątek, w celu zabezpieczenia zapłaty należności przez drugą stronę. Zabezpieczenie ma na celu uchronić przyszłego wierzyciela przed ukryciem lub usunięciem majątku przez zobowiązanego. Podstawy wszczęcia postępowania o zabezpieczenie W celu wszczęcia postępowania uprawniony (wnioskodawca) powinien złożyć u komornika stosowny wniosek (jego wzór znajduje się na dole strony) wraz ze stosownym dokumentem, jakim może być: - nakaz zapłaty, - orzeczenie sądowe w sprawie gospodarczej, - postanowienie sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. Zabezpieczenie roszczeń może być dokonane przez komornika poprzez zajęcie: - ruchomości, - wynagrodzenia za pracę, - rachunku bankowego, - wierzytelności, - praw majątkowych. Uwaga: do wniosku zawsze należy dołączyć oryginał dokumentu będącego podstawą zabezpieczenia.

 

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version