Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

mieszkanie na osiedlu Bajkowym w Tczewie (22.08.2018)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 22-08-2018r. o godz. 11:00

w Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny 83-110 Tczew, Paderewskiego 18 w sali nr 1


odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do

lokalu mieszkalnego o pow. 51,07 m2

składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju

należącego do dłużnika: Mariusz Sznaza i Monika Sznaza (obecnie Bernacka)

położonego: 83-110 Tczew, ul. Andersena 1 B/10,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: SM Piotrowo w Tczewie (Adres spółdzielni: 83-110 Tczew Andersena 3)

dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1T/00044111/6


Suma oszacowania wynosi 208 800,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 156 600,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 20 880,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Poprawiono: poniedziałek, 16, lipiec 2018 13:25

Odsłony: 27

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version