Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

DRUGA licytacja mieszkania w Narkowach (gm. Subkowy) 23.02.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 23-02-2018r.r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy Kołłątaja 6 w sali nr 16, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej

lokal mieszkalny o pow. 51,50 m2

składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju

należącej do dłużnika: Jadwigi Smugaj

położone: Narkowy , ul. Tczewska 10/7, 83-120 Subkowy


dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1T/00022427/4


Suma oszacowania wynosi 60 992,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 661,33zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 6 099,20zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można w dni powszednie przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version