Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

druga licytacja udziału 4/6 mieszkania przy ul. J. Narodu 20 w Tczewie (8.03.2018)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08-03-2018r.r. o godz. 14:30

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy ul. Kołłątaja 6 w sali nr 30,

odbędzie się druga licytacja 4/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

lokal mieszkalny o pow. 36,97 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i piwnicy o pow. 4,27 m2.

należącej do dłużnika: Barbara Lange

położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu 20 D/5,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KWGD1T/00032267/


Suma oszacowania wynosi 81 820,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 546,67zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 8 182,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410


najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version