Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

dom w Gorzędzieju II licytacja 26.03.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 26-03-2018r. o godz. 14:30

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy ul. Kołłątaj 6 w sali nr 30,


odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 117/2 o pow. 700 m2

zabudowaną 1,5 kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. 148 m2

należącej do dłużniczki Dominiki Klauz,

położonej: w miejscowości Gorzędziej, ul. H. Stangenberga 3, ,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KWGD1T/00027289/9


Suma oszacowania wynosi 385 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

i wynosi 256 666,67zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 38 500,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version