Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

mieszkanie w Majewie 9.03.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 09-03-2018r.r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy ul. Kołłataja 6 w sali nr 30,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 40.83 m2

składającego się jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależnim budynkiem gospodarczym o pow. 11,94 m2

należącego do dłużników: Janusz Jordan, Beata Jordan

położonego: 83-132 Morzeszczyn, Majewo 12A/2,

dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1T/00029318/6


Suma oszacowania wynosi 43 200,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 400,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 4 320,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version